تبلیغات
اقیانوس - تعبیر خواب انواع و اقسام آب

اقیانوس

-«----«----«---------یه دنیا ترفند برای یه دنیا زندگی--------»---»---»-

چهارشنبه 23 تیر 1395

تعبیر خواب انواع و اقسام آب

نویسنده: rahnama   

آب
تعبیر خواب آب قسمت 1
تعبیرخواب آب در اصل 2 تفسیر کلی دارد که یا روشایی و نعمت و سعادت در زندگی می
باشد و یا سختی و ناراحتی و غم و ادوه که به نوع آب عمق آب و …… بستگی دارد
. در  این پست انواع آن را بررسی کرده ایم . لطفا به ادامه مطلب بروید .

تعبیر خواب آب گل آلود , آب لجن , آب کثیف :  دیدن این خواب نشانه سختی ، اندوه و غم و مشکلات است .

آب زلال : به معنی روشنایی در زنگی می باشد . عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می‌شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می‌گوید .

تعبیر خواب آب و ماهی : دیدن آب و ماهی با هم در صورتی که آب زلال باشد یکی از بهترین خواب هاست که به معنای سلامتی سعادت و روشایی مسیر زندگی می باشد .

تعبیر خواب آب بازی و آب پاشیدن : اگر با آب زلال باشد بسیار عالی ( از لحاظ نعمت و سلامت و خوشی در زندگی برای شما و اطرافیان) و اگر آب بازی یا آب پاشیدن با آب جوش یا کثیف و گل آلود باشد صدمه زدن به هم دیگر و خوردن حق یکدیگر است .

خوردن و نوشیدن آب زلال : سلامتی و نعمت است . ( فرقی نمی کند آب لوله کشی باشد یا آب معدنی یا آب برکه . مهم آب زلال باشد )

خوردن آب کثیف و گل آلود : بیماری و سختی می باشد .
منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است. بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه‌های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می‌دهد و این بهتر می‌شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می‌داریم. آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می‌آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می‌آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می‌رسید. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می‌شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می‌گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می‌شوید و با آن رویارو قرار می‌گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه ور می‌خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می‌کنید که احتمالا زیانی به شما نمی‌رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می‌کند و می‌گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می‌گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می‌آورید و بهره مند می‌شوید. اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی‌خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می‌آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می‌گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است. اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می‌خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می‌کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می‌برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می‌دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می‌آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می‌شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید کهنتیجه بد آن متوجه مردم شود. جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می‌تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می‌کنید و نعمتی را از دست می‌دهید.
https://telegram.me/tabirkhabha
تعبیر خواب آب قسمت 2
اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می‌نوشد مجذوب کاری می‌شوید که فکر می‌کنید انجام آن به سود شما می‌تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است شناور بودن‌ روی‌ آب‌ می‌تواند نماد شناور بودن‌روی‌ احساسات‌ و عواطف‌ ما و سازگاری‌ با ضمیرناخودآگاهمان‌ باشد. معلق‌ بودن‌ در هوا نیز همان‌تعبیر پرواز را دارد. شناور بودن‌ معمولا نمایانگراحساسات‌ آرامش‌ و آزادی‌ كلی‌ و جاری‌ شماست‌. ازجنبه‌ منفی‌، شناور یا معلق‌ بودن‌ می‌تواند سمبل‌درونگرایی‌، سردی‌، گوشه‌گیری‌، كمبود معاشرت‌ وارتباط یا ضرورتی‌ برای‌ تعلیم‌ و آموزش‌ دیدن‌ باشد.به‌ هر حال‌ به‌ منظور تعبیر صحیح‌ هر خوابی‌، لازم‌است‌ كه‌ به‌ نحو مطلوب‌ و شایسته‌ای‌ خودتان‌ راارزیابی‌ كرده‌ و صداقت‌ به‌ خرج‌ دهید. معانی‌ و تعابیرهمه‌ خوابها بسیار شخصی‌ و مختص‌ بیننده‌ خواب‌هستند.

امام جعفر صادق:
غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبیر باشد یقین قوت کار صعب و دشوار همدم و هم صحبت کسی شدن در خدمت مقام مهم شهر بودن.

ابن سیرین:
اگر ببیند از آب صاف و گوارایی بسیار خورد عمرش طولانی و زندگیش با خوشی همراه خواهد بود اگر ببیند آب شور می‌خورد تعبیر آن برعکس است اگر ببیند از دریا آب گوارا می‌خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او میرسد اگر ببیند همه آب دریا را میخورد پادشاهی همه جهان را به دست میگیرد عقیده بر این است به همان اندازه مه از آب دریا خورده است اگر آب صاف و روشن باشد بزرگی و مال و نعمت به دست می‌اورد و اگر آب تیره باشد رنج و سختی و ترس و وحشت به او می‌رسد اگر ببیند آب گرم میخورد گرفتار بیماری خواهد شد اگر ببیند بی خبر آب گرم برویش ریخته اند بیماری گریبانش را خواهد گرفتو اندوه بزرگی به او برسد اگر ببیند در آب افتاده است رنج و غم گریبانش را خواهد گرفت اگر ببیند با جام آب بر میدارد فریفته مال و ثروت شده و خواهد شد.

تام چت ویندرا:
اگر آب جاری و روان ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است و تعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است این آب عاقبت خوشر را که در طالع زندگی دارد نشان میدهد اگر آب عمیق و تیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و میتواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد.

جابر مغربی: اگر چشمه ببیند دلیل بر عمر بیننده است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه ببیند – مخصوصا اگر دستش را در آن آب فرو ببرد. تعبیر آب راکد و بیحرکت ضعیفتر از آب روان است. بنا بر نظر پاره ای از معبران اگر آب چشمه راکد و بی حرکت باشد دلیل برخیر و درستی دین است و اگر روان باشد دلیل بر رنج و اندوه است..

جابر مغربی:
اگر چشمه ببیند دلیل بر عمر بیننده است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه ببیند - مخصوصا اگر دستش را در آن آب فرو ببرد. تعبیر آب راکد و بیحرکت ضعیفتر از آب روان است. بنا بر نظر پاره ای از معبران اگر آب چشمه راکد و بی حرکت باشد دلیل برخیر و درستی دین است و اگر روان باشد دلیل بر رنج و اندوه است.

دانیال:
اگر ببیند باغ و کشتزارها از جویها و رودها آب می‌دهد تعبیرش آنست که به مال دست می‌یابد و از غصه و اندوه رها میشود. اگر ببیند به مردم آب میدهد بر دینداری و دیانت و کارهای نیکو و پسندیده دلالت دارد اگر ببیند تن به آب سپرده و سالم است به کارهای مهم مشغول میشود و شغلهای شایسته پیدا میکند به مرحله ای چون ریاست و سروری میرسد و سخنش پذیرفته میشود و قادر به گشودن معضلات آن شغل خواهد شد اگر ببیند به درون آب صاف و زلالی رفته و آب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دین و اعتقادی او دلالت دارد و توکلش بر خدای متعال است و دلالت دارد بر اینکه کارهئی که انجام میدهد درست است و نتیجه مطلوب خواهد داشت اگر ببیند به باغ آب میدهد در انتخاب و گزینش همسر موفق خواهد بود اگر ببیند که آب پاک روی او ریختند دلیل آنست که خیرو منفعتش به دیگران میرسد و اگر باکسی همراه شود هردو سود خواهند برد و متمتع خواهند شد اگر ببیند آب نا پاک و تیره بروی او ریختند دلیلش آنست که خیرش به دیگران نمی‌رسد و همیشه در فکر خود است تا دیگران و در امور خودش را بر دیگران ارجح میداند.

تعبیر خواب آب از دیدگاه روانشناسی
تعبیر خواب آب قسمت 3
تعبیر خواب آب از دیدگاه روانشناسی
دیدن آب در خواب نماد وضعیت عاطفی روح و روان شماست. آب می تواند در شکل های مختلفی به خواب شما بیاید پس وضعیت و نوع آب در خواب می تواند نشانگر حالات روحی مختلفی باشد. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به تعبیر خواب آب در متداول ترین اشکال آن. ۱- تعبیر خواب آب جاری آرام و آب جاری سیل گونه دیدن آبی که به آرامی در حرکت است، مانند خواب دریا یا اقیانوس در حالت آرامش نشانگر آرامش و هماهنگی در درون شماست؛ یعنی شما دارای آرامش، راحتی و رضایت درونی هستید. آب در حالت آشفته، مانند خواب امواج سهمگین یا خواب سیل می تواند نشان دهنده این باشد که در زندگی شما آشفتگی وجود دارد، یا این که شما در بخشی از زندگی خود احساس غرق شدن و تحت فشار و استرس بودن دارید. همچنین، خواب امواج سهمگین در دریا یا رودخانه یا سیل می تواند نشانگر احساسات و عواطف طغیانگر شما باشد. تعبیر خواب سیل یا خواب آبشار این است یک سری از احساسات پنهانی شما می خواهند ظهور پیدا کنند. ۲- تعبیر خواب آب زلال و آب کدر تعبیر خواب دریا تعبیر خواب آب زلال این است که شما دارای خرد و بینشی روشن هستید، حال آن که تعبیر آب کدر یا کثیف، سردرگمی و یا نیاز به بهبود بخشی از زندگی است. ۳- تعبیر خواب آب کم عمق و آب عمیق تعبیر خواب آب کم عمق مانند آب استخر یا نهر کم آب، فقدان انرژی در زندگی یا وجود احساسات سطحی است، پس اگر خواب آب کم عمق دیدید شاید این روزها در جنبه ای از زندگی بیداری تان منفعل، سست و بی حال یا تصنعی شده اید. دیدن آب عمیق در خواب می تواند نشانگر این باشد که شما احساس می کنید برای رویارویی با رویدادی در زندگی خود احساس آمادگی نمی کنید یا این که باید در ارتباط با اطرافیان خود تجدید نظر نمایید. ۴- تعبیر خواب نفس کشیدن زیر آب و خواب غرق شدن اگر در خواب ببینید که می توانید زیر آب نفس بکشید تعبیرش این است که شما فرد حساس و روشنفکری هستید، اما تعبیر خواب غرق شدن در آب این است که موانعی در زندگیتان وجود دارد که شما را از حرکت رو به جلو باز می دارد. ۵- تعبیر خواب شیرجه زدن در آب و بیرون آمدن از آب خواب شیرجه زدن در آب نشان دهنده عواطف سرکوب شده یا افکار عمیق است، پس تعبیرش می تواند این باشد که شما باید در جنبه ای از زندگی خود قدرت کسب کنید یا این که اخیراً جنبه هایی از شخصت خود را به طور دقیق بررسی کرده اید. اگر در خواب دید که به زیر آب رفته اید یا دارید غواصی می کنید، تعبیرش می تواند زایمان یا بارداری باشد. آمدن به سطح آب در خواب می تواند نشانگر شروع تازه در جنبه ای از زندگی باشد. ۶- خواب های دیگر درباره آب کنترل کردن آب در خواب، مثلاً دیدن خواب سد، نشان می دهد شما بر روی ناخودآگاه خود متمرکز شده اید یا این که کنترل عواطف و احساسات خود را در بخشی از زندگی به دست گرفته اید. تعبیر خواب راه رفتن روی آب این است که شما کنترل عواطف خود را به طور کامل در دست دارید، مثبت اندیش هستید، و به توانایی های خود ایمان دارید. دیدن آب جوش یا آب منجمد در خواب به این معناست که احساس می کنید آسیب پذیر هستید یا در بخشی از زندگی نمی توانید عواطف تان را بروز دهید. تعبر خواب دوش گرفتن یا حمام کردن این است که شما نیاز به تطهیر شدن و پاک شدن دارید، مثلاً پاک شدن از مشکلات زندگی روزمره. اگر در خواب ببینید که عکستان در آب افتاده یعنی باید با چیزی در زندگی خود کنار بیایید و آن را همان طور که هست بپذیرید. بررسی تعبیر خواب آب اگر در خوابی دیده اید که به نحوی با آب در ارتباط بوده، سوال های زیر را از خودتان بپرسید: آیا شما فرد روشن فکری هستید که همیشه به دنبال تجربیات نو می روید یا دوست دارید شروع تازه ای داشته باشید؟ آیا اعتماد به نفس دارید و کنترل عواطف و زندگی تان در دست خودتان است؟ آیا احساس آرامش و رضایت در زندگی دارید؟ آیا دچار استرس و اضطراب هستید و بعضی از احساسات تان سرکوب شده؟ آیا احساس سردرگمی و عدم آمادگی در جنبه ای از زندگی دارید؟ آیا احساس می کنید زیر بار مسائل و مشکلات خم شده اید و نیازمند پاکسازی عاطفی هستید؟ آیا با پذیرش مسئله ای در زندگی خود مشکل دارید؟

نظرات() 
buy cialis online no prescription
جمعه 16 آذر 1397 09:07 ق.ظ

Point effectively utilized..
cialis herbs free cialis order generic cialis online cialis generic availability generico cialis mexico cheap cialis generic cialis buy cialis sample pack cialis efficacit cialis name brand cheap
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:01 ب.ظ

You expressed this fantastically.
discount cialis recommended site cialis kanada buy online cialis 5mg cialis tablets for sale cialis generico milano cialis coupon cialis online holland cialis super kamagra cialis farmacias guadalajara how much does a cialis cost
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:55 ب.ظ

You suggested it fantastically.
cialis prezzo in linea basso generic cialis with dapoxetine female cialis no prescription effetti del cialis costo in farmacia cialis buy cheap cialis in uk buying cialis overnight cialis 10mg prix pharmaci buying cialis in colombia cheap cialis
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:51 ق.ظ

Good info, Cheers!
no prescription cialis cheap free cialis cialis 30 day trial coupon cialis generisches kanada cialis in sconto tadalafil cialis 200 dollar savings card sialis cialis for sale south africa wow cialis 20
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 05:40 ب.ظ

Amazing lots of amazing material!
buying brand cialis online non 5 mg cialis generici cialis kamagra levitra tadalafilo low dose cialis blood pressure generic cialis at the pharmacy cialis name brand cheap low dose cialis blood pressure cialis en mexico precio acheter cialis meilleur pri
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:24 ق.ظ

Really loads of wonderful info.
cialis sale online tadalafil 10 mg cialis daily new zealand buy cialis comprar cialis navarr cialis pills in singapore where cheapest cialis cuanto cuesta cialis yaho we choice cialis uk cialis rckenschmerzen
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:23 ب.ظ

Seriously many of amazing advice.
cialis bula trusted tabled cialis softabs we like it safe cheap cialis cialis official site cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg cialis 05 cialis sicuro in linea i recommend cialis generico cialis official site
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:05 ق.ظ

Amazing information. Kudos.
the best site cialis tablets cialis wir preise cialis lowest price cialis para que sirve cialis 5 mg effetti collateral sialis cialis dosage recommendations how much does a cialis cost warnings for cialis cialis side effects
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 05:53 ب.ظ

Amazing a good deal of wonderful info!
cialis generico postepay cialis kamagra levitra cialis tadalafil look here cialis order on line buy cheap cialis in uk ou acheter du cialis pas cher cialis daily reviews cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg non 5 mg cialis generici
buy cheap cialis on line
یکشنبه 11 آذر 1397 05:39 ق.ظ

Thank you. Valuable stuff!
buy cialis online preis cialis 20mg schweiz cilas preis cialis 20mg schweiz generic low dose cialis cialis baratos compran uk tadalafil 10 mg cialis uk prix cialis once a da weblink price cialis
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Thanks a lot! Numerous tips.

when can i take another cialis get cheap cialis cialis rezeptfrei cialis super acti cialis preise schweiz acheter cialis meilleur pri get cheap cialis free cialis cialis online cialis from canada
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:16 ق.ظ

You have made your position very nicely..
cialis 100mg suppliers where cheapest cialis cialis e hiv we choice cialis pfizer india cialis generico en mexico cialis sicuro in linea buy original cialis cialis preise schweiz side effects of cialis trusted tabled cialis softabs
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 05:59 ب.ظ

You actually expressed that terrifically!
prix de cialis cialis australia org cialis tadalafil click now cialis from canada effetti del cialis buy brand cialis cheap cialis with 2 days delivery cialis uk cheap cialis are there generic cialis
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:14 ق.ظ

Fantastic write ups. Appreciate it!
acquisto online cialis generic cialis 20mg tablets cialis reviews prix cialis once a da cialis 5 effetti collaterali generic cialis soft gels cialis prezzo in linea basso cialis pills in singapore prices for cialis 50mg how much does a cialis cost
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:56 ب.ظ

You expressed this perfectly.
cialis canadian drugs brand cialis generic acheter cialis kamagra buy cialis online cheapest cialis generika in deutschland kaufen buy original cialis rezeptfrei cialis apotheke the best choice cialis woman female cialis no prescription prices for cialis 50mg
buy cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:09 ق.ظ

Kudos. I value it.
cialis authentique suisse cialis generico en mexico ou acheter du cialis pas cher cialis generico milano weblink price cialis buy cialis uk no prescription cialis 20 mg cost interactions for cialis how to buy cialis online usa cialis coupon
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:13 ب.ظ

Helpful data. Appreciate it.
we choice cialis uk the best choice cialis woman buy generic cialis cialis et insomni trusted tabled cialis softabs cialis for sale cialis pills we recommend cheapest cialis generic low dose cialis buy cialis uk no prescription
buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:35 ق.ظ

Cheers. Useful information!
il cialis quanto costa generico cialis mexico cialis online nederland cialis 100mg suppliers import cialis cialis qualitat cialis 5 effetti collaterali venta de cialis canada cialis free trial where to buy cialis in ontario
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:45 ق.ظ

Nicely put, Regards.
try it no rx cialis cialis sicuro in linea safe dosage for cialis look here cialis order on line cialis lowest price rx cialis para comprar we choice free trial of cialis cialis for sale cialis generico postepay rezeptfrei cialis apotheke
buy cialis online best price
دوشنبه 9 مهر 1397 12:29 ق.ظ

Kudos. Loads of information.

click here cialis daily uk cialis pills in singapore overnight cialis tadalafil prezzo cialis a buon mercato cialis cipla best buy cialis prices wow cialis 20 best generic drugs cialis cialis generico cialis lilly tadalafi
trust pharmacy of canada
یکشنبه 1 مهر 1397 04:15 ق.ظ

Thanks! An abundance of content.

canadian drugstore canada online pharmacies for men canadian online pharmacies legitimate canada medications cheap canadian online pharmacies legal buy viagra 25mg drugstore online shopping drugs for sale on internet canadian online pharmacy canadian drug
viagravipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:07 ق.ظ

Many thanks. Loads of content!

we recommend cialis best buy cialis authentique suisse precios cialis peru cialis cuantos mg hay precios cialis peru dosagem ideal cialis tadalafilo wow cialis tadalafil 100mg cialis italia gratis fast cialis online
eddrugsgeneric.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:05 ب.ظ

Good stuff. Cheers!
generic cialis pro tarif cialis france buying cialis in colombia cialis for sale in europa low dose cialis blood pressure safe dosage for cialis low dose cialis blood pressure sialis cialis rezeptfrei sterreich cialis herbs
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:21 ق.ظ

Awesome facts. Thank you!
north west pharmacy canada pharmacy canada online prescriptions pharmacy canada 24 northwestpharmacy drugstore online canada medication list canadian pharmacy canadian medications 247 canada online pharmacies legitimate canadian pharmacies that are legit
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:50 ق.ظ

You've made your stand quite nicely!.
where can we buy viagra where buy viagra canadian pharmacy can you buy viagra at the store cheap generic viagra get online prescription for viagra viagra for sale online order viagra without prescription buy brand viagra online generic viagra online uk
cialisees.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:47 ق.ظ

Excellent stuff. With thanks.
dosagem ideal cialis best generic drugs cialis cipla cialis online cialis for bph acheter cialis kamagra trusted tabled cialis softabs 5 mg cialis pharmacie en ligne brand cialis nl buy cialis online estudios de cialis genricos
viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:47 ق.ظ

Thanks a lot, Wonderful information.
viagra order uk where to get viagra prescription buy viagra alternative order pharmacy online is it illegal to buy viagra online viagra pharmacy levitra order cheap viagra generic sildenafil citrate buy real viagra online without prescription buy viagra online with prescription
babecolate.com/brand-cialis-generic.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:26 ب.ظ

Helpful write ups. Regards.
cialis prezzo al pubblico we recommend cialis info cialis prezzo di mercato click here cialis daily uk cialis price thailand cialis uk next day cialis generico cialis 5 mg prices for cialis 50mg tarif cialis france
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:16 ق.ظ

Useful write ups. Appreciate it!
only best offers cialis use cialis para que sirve miglior cialis generico achat cialis en suisse costo in farmacia cialis cost of cialis per pill canadian drugs generic cialis cialis generisches kanada cialis price thailand buying cialis on internet
choc
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 10:18 ب.ظ
Its such as you read my thoughts! You appear to know so
much approximately this, like you wrote the guide in it or something.
I believe that you simply could do with a few
percent to pressure the message house a little bit, but other than that, that is great blog.
An excellent read. I will definitely be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30در این وبلاگ
در كل اینترنت

نویسندگان

Get our toolbar! Check Page Rank

  • آخرین پستها

تبلیغات